hexo优化

Hexo 博客搭建
Hexo 主题选择以及应用
关于 Hexo Material 主题的相关配置
网站 SEO 优化
将你的网站同时托管到 Github 和 Coding 上,国内外分流
将自己的代码托管到私有仓库
使用 Gulp 来压缩你的代码
如何简单高效地使用七牛图床
自己编写Shell脚本来一步部署你的代码
https://www.jianshu.com/p/efaf72aab32e

站点地图
https://www.jianshu.com/p/9c2d6db2f855
http://yangbingdong.com/2017/build-blog-hexo-advanced/
http://hui-wang.info/2016/10/23/Hexo%E6%8F%92%E4%BB%B6%E4%B9%8B%E7%99%BE%E5%BA%A6%E4%B8%BB%E5%8A%A8%E6%8F%90%E4%BA%A4%E9%93%BE%E6%8E%A5/

加密插件
https://github.com/MikeCoder/hexo-blog-encrypt/blob/master/ReadMe.md

next
https://github.com/theme-next/hexo-theme-next

hexo的next主题个性化教程:打造炫酷网站
http://shenzekun.cn/hexo%E7%9A%84next%E4%B8%BB%E9%A2%98%E4%B8%AA%E6%80%A7%E5%8C%96%E9%85%8D%E7%BD%AE%E6%95%99%E7%A8%8B.html
https://blog.csdn.net/qq_33699981/article/details/72716951
https://www.jianshu.com/p/428244cd2caa

版权声明:
作者:WangGaoli
链接:https://wanggaoli.com/2766.html
来源:王高利的个人博客
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。

THE END
分享
二维码
< <上一篇
下一篇>>